Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Decolor określa zasady przetwarzania danych osobowych, pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.decolor.pl - zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”.


2. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz administratorem danych osobowych zbieranych za jego pośrednictwem jest Agnieszka Adaszewska - Rajpert prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Adaszewska - Rajpert Decolor, przy ul. Wiertniczej 105, 02-952 Warszawa, NIP 123-05-44-218, REGON 014981642, adres poczty elektronicznej: decolor(at)decolor.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - zwany dalej „Decolor”.


3. Dane osobowe zbierane przez Decolor, za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych), zwane również RODO.


4. Decolor dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.  


       

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 


1. Decolor zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

 

2. Dane osobowe Klientów zbierane są w przypadku:


   2.1 rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   2.2 składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   2.3 subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

3. W przypadku rejestracji konta lub składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje:


   3.1 imię i nazwisko
   3.2 adres e-mail
   3.3 telefon
   3.4 dane adresowe: ulica wraz z numerem domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, region
   3.5 hasło

 

4. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego, Klient podaje:


   4.1 adres e-mail

 

5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

6. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

8. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Decolor przy prowadzeniu Sklepu Internetowego i należą do nich:


   8.1 dostawcy świadczący usługę hostingu
   8.2 usługi księgowe
   8.3 dostarczający systemy do marketingu
   8.4 systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym
   8.5 systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych
   8.6 administratorzy
   8.7 dostawcy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 

9. Dane osobowe Klientów przechowywane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Decolor i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata.

 

10. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom:

 

   10.1 firmie kurierskiej - w celu dostarczenia zamówionych towarów
   10.2 bankowi - w przypadku, gdy Klient wybierze opcję płatności przez internet, wówczas Jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji takiej płatności

 

12. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), Decolor będzie wysyłał wiadomości elektroniczne na Jego adres e-mail, zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie.

 

13. W przypadku, gdy Klient dokona rejestracji konta lub złoży zamówienie w Sklepie Internetowym, Decolor będzie wysyłał wiadomości tekstowe (SMS) na telefon komórkowy, zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie.

 

14. Decolor, w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

 

W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Decolor spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 miesięcy po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Decolor nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu tego czasu, spełni je w ciągu kolejnych trzech miesięcy.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.05.2018 roku.


Mieszkanie przy StryjeńskichMieszkanie przy Skarbka z GórMieszkanie przy PopiełuszkiMieszkanie przy GrochowskiejDom w ChotomowieMieszkanie w JózefowieAPARTAMENT W WILANOWIEMIESZKANIE W WILANOWIE IMIESZKANIE NA MOKOTOWIEMIESZKANIE NA STARYM ŻOLIBORZUMIESZKANIE W WILANOWIE IIREZYDENCJA W KONSTANCINIE