Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego  DECOLOR HOME & GARDEN
(zwany dalej ,,Regulaminem”)

 

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych na łamach Portalu („Portal”), dostępnego pod adresem „www.decolor.pl”.

 

2. Portal prowadzony jest przez Agnieszkę Adaszewską-Rajpert, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DECOLOR Agnieszka Adaszewska-Rajpert w Warszawie przy ul.Wiertniczej 105,02-952, NIP: 123-054-42-18 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG  pod numerem Regon 014981642 prowadzonej przez Ministra Gospodarki (zwaną dalej ,,Sprzedawcą”).

 

3. Każdy Klient Portalu („Klient”) zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

4. Postanowienia § 3 ust. 2 zd.2, § 5 ust. 12, § 6 i § 7 Regulaminu nie mają zastosowania do składania zamówień przez podmioty niebędące konsumentami. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec tych podmiotów opiera się na zasadach ogólnych.

 

5. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się Klienta w Portalu należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 

 

 § 2. INFORMACJE TECHNICZNE

 

1. Aby skorzystać z Portalu niezbędne jest:

 

a) szerokopasmowe łącze internetowe,

 

b) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 lub 9, Google Chrome 15 lub 16, Mozilla Firefox 7 lub 8, Opera 11) obsługująca CSS i JavaScript,

 

c) włączona obsługa plików cookies,

 

d) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),

 

e) system operacyjny Microsoft Windows 7 lub Vista,

 

f) aktywne konto e-mail.

 

2. Klient powinien korzystać z Portalu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Portalu, za którą jest uznane w szczególności:

 

a) ingerencja w korzystanie z Portalu przez innych Klientów, w tym uniemożliwienie korzystania z niego;

 

b) ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Portalu.

 

3. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Portalu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Klient powinien zgłosić to Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Portalu.

 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Klientów do Portalu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów.

 

5. Zdjęcia Towarów zamieszczanych w Portalu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji Towaru i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku Towaru. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.

 

6. Wszelkie treści umieszczone w Portalu, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

 

7. Wszystkie towary prezentowane w Portalu są oryginalne, posiadają wymagane polskim prawem dopuszczenia lub atesty.

 

8. Urządzenia elektryczne oferowane za pośrednictwem Portalu posiadają odpowiednio gwarancję importera lub producenta.

 

 

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA, REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEGO POTWIERDZENIE

 

1. Realizacja zamówienia jest ograniczona do obszaru terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy ze wskazaniem, iż regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

 

3. Złożenie zamówienia następuje poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza, w którym Klient zobowiązany jest do podania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj.: imię, nazwisko lub nazwa firmy, dokładny adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail (wykorzystywane później do kontaktu) i akceptowania niniejszego Regulaminu.

 

4. Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego w procesie składania zamówienia adres e-mail potwierdzenie zamówienia.

 

5. Ceny oferowanych towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT)  i podawane są w polskich złotych. Koszt dostawy nie został ujęty w cenie towarów. Informacja o koszcie dostawy będzie dostępna dla Klienta w Portalu zaraz po wprowadzeniu szczegółów zamówienia.

 

6. Za każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy, Sprzedawca jest zobowiązany uzyskać wyraźną zgodę Klienta. Klient ma prawo do zwrotu uiszczonej dodatkowej płatności w sytuacji gdy Sprzedawca nie otrzymał wyraźnej zgody Klienta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Klient musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności.

 

7. Sprzedawca nie gwarantuje dostępności towarów prezentowanych w Portalu. W przypadku braku towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

 

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta lub wystąpią inne uzasadnione wątpliwości co do złożonego zamówienia.

 

9. Sprzedawca dostarczy Klientowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia, informacje zawarte w art. 12 ust. 1 pkt 16 i 17 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (zwanej dalej ,,Ustawą”) (jeżeli dane zamówienie wiąże się z zawarciem umowy na czas nieokreślony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu lub umowa wskazuje na minimalny czas trwania zobowiązań Klienta) oraz o:

 

a)  głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie porozumiewania się z Klientem;

 

b) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia.

 

10. Sprzedawca zapewni, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

11. Używane do złożenia zamówienia przyciski lub podobne funkcje są oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami ,,zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.

 

12. Sprzedawca przekaże Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.Potwierdzenie obejmuje:

 

a) informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1, Ustawy, chyba że Sprzedawca dostarczy Klientowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy;

 

b) informację o udzielonej przez Klienta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

 

13. Informacje, o których mowa w ust. 17, stanowią integralną część umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.

 

 

§ 4. ZASADY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWY

 

1. Możliwe są następujące formy płatności za zakupiony towar:

 

a). przelewem - na rachunek Sprzedającego w banku Alior Bank: 82 2490 0005 0000 4500 5718 6028

 

b). przy odbiorze osobistym - gotówką lub kartą płatniczą

 

c). za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką, dotyczy zamówień do 250 zł

 

d). Przelewy24

 

2. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia, którego czas wynosi 2 - 5 dni roboczych pod warunkiem, że produkt jest dostępny.

 

3. Jeżeli produktu nie ma na stanie magazynowym Decolor, to po uprzednim potwierdzeniu dostępności u dostawcy istnieje możliwość jego zamówienia. Wówczas Klient zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 40% wartości zamówienia i od tego momentu liczy się termin realizacji zamówienia, który uzależniony jest od dostawcy i zawsze podawany jest w tygodniach roboczych. Jeśli Klient podczas realizacji takiego zamówienia zrezygnuje z niego, spowoduje zatrzymanie zaliczki przez Sprzedającego. Płatności pozostałej kwoty, tj. 60% wartości zamówienia należy dokonać przed odbiorem lub wysyłką zamówionego towaru.

 

4. Dostępne formy dostawy towarów to:

 

a). paczki do 10 kg oraz wartości zamówienia do 250 PLN brutto realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej – 25 zł

 

b). zamówienia o wartości powyżej 250 PLN brutto realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej – dostawa gratis

     Wyjątek stanowi zakup produktów przecenionych. Wówczas dostawa jest zawsze płatna.

 

c). odbiór osobisty z magazynu lub z salonu firmowego – 0 zł

 

d). dostawa specjalna obejmuje asortyment z działu: LUSTRA, MEBLE, MEBLE OGRODOWE oraz produkty delikatne i jest realizowana na palecie, za pośrednicetwem firmy kurierskiej – 150 zł

 

 

§ 5. REKLAMACJA

 

1. Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest reklamacją Sprzedawcy i podlega wymianie lub naprawie, jeśli:

 

a) posiada wady techniczne;

 

b) lub jest niezgodny z Umową (w szczególności: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, został Klientowi wydany w stanie niezupełnym;

 

c) lub został uszkodzony mechanicznie podczas dostawy.

 

2. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 

3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

4. Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty nastąpi na konto podane w Dokumencie Zwrotu Towaru oraz będzie wystawiona i przesłana do Klienta (za potwierdzeniem odbioru) faktura korygująca. Zwrócone też zostaną koszty wysyłki reklamowanego towaru do Sklepu, adekwatne do cen obowiązujących na rynku polskim.

 

5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, towar będzie odesłany do Klienta za pobraniem pocztowym kwoty odpowiadającej kosztom ponownej jego wysyłki.

 

6. Jeżeli towar został uszkodzony podczas dostawy, Klient zobowiązany jest przesłać protokół uszkodzenia przesyłki, spisany wraz z kurierem lub listonoszem. Klient zawsze ma prawo sprawdzić otrzymywany towar w obecności kuriera lub listonosza, a jeśli stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, powinien sporządzić odpowiedni protokół. Klient może też odmówić odebrania uszkodzonej przesyłki.

 

7. Reklamacje towaru należy składać drogą poczty elektronicznej na adres e- mail:decolor@decolor.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny  Salonu DECOLOR ul. Wiertnicza 105, 02-952 Warszawa. W opisie reklamacji Klient powinien określić:

 

a) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

 

b) żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży;

 

c) imię i nazwisko Klienta oraz dane teleadresowe (adres e-mail i numer telefonu).

 

8. Reklamowany towar należy odesłać do Salonu Decolor w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uszkodzonego towaru, wraz z protokołem uszkodzenia przesyłki oraz wypełnionym i podpisanym Dokumentem Zwrotu Towaru.

 

9. Zwroty i przesyłki reklamacyjne należy przesyłać na adres: Salon Decolor, ul. Wiertnicza 105, 02-952 Warszawa. Przesyłki dostarczone do Sprzedawcy za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia jej przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany telefonicznie, wiadomością e-mail lub listownie przez Sprzedawcę.

 

11. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta za to, że towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu Cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 

12. W przypadku zamówienia towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, mających min. zmienione wymiary, kolor, kształt lub tkaninę obiciową mają zastosowanie przepisy art. 6361, 548, 5431, 5461 Kodeksu Cywilnego.

 

 

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA I ZWROT TOWARU

 

1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu z wyłączeniem towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, mających min. zmienione wymiary, kolor, kształt lub tkaninę obiciową.

 

2. Klient nie ponosi kosztów w przypadku odstąpienia od umowy, chyba że:

 

a) dotyczy to bezpośrednich kosztów wynikających ze zwrotu rzeczy;

 

b) Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

3. Prawo do odstąpienia od umowy wyłączone jest w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy, a w szczególności:

 

a) w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

b) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

c) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

d) w którym zamawiane produkty wykonane są z naturalnych surowców i mogą odbiegać kolorem od tych prezentowanych na zdjęciu.

 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

 

5. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu zostaną doręczone Klientowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania umową.

 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć również drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru formularza o odstąpieniu od Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

7. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób określony w § 7  ust. 6 Regulaminu.

 

8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.

 

9. Klient zobowiązany jest do odesłania Sprzedawcy wskazanego w oświadczeniu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia  Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego towaru w ww. terminie powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

10. Klient obowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym, tj. w stanie z chwili zawarcia umowy, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy.

 

11. Zwrot wszystkich kwot z tytułu płatności za towar i jego dostawę należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od umowy następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

12. Zwrotu należy dokonać tylko adres Salon Decolor, ul. Wiertnicza 105, 02-952 Warszawa (z dopiskiem: „ZWROT”).

 

13. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował Klientowi, iż sam odbierze rzecz, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.14.    W przypadku odstąpienia od umowy wygasają wszystkie powiązane z nią umowy dodatkowe zwarte przez Klienta jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełnione przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą.

 

 

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Wszelkie zbierane dane osobowe są poufne i chronione przez Sprzedawcę.

 

2. Klient składając zamówienie dobrowolnie udostępnia swoje dane Sprzedawcy w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówień oraz w zależności od wyrażonej decyzji Klienta, mogą być przetwarzane w celach marketingowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2013 poz. 1422), a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2014 poz. 243 ze zm.).

 

3. W celu realizacji zamówienia dane osobowe Klientów są przekazywane firmie transportowej (Poczta Polska, Firma Kurierska), w celu dostarczenia zamówienia.

 

4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Decolor są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sprzedawcy, nie są i nie będą udostępnione innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo do wglądu oraz korekty swoich danych oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania

 

 

§ 8. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 

1. Decolor oferuje program lojalnościowy w postaci Karty Stałego Klienta. Szczegóły Programu lojalnościowego są dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Spory pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, wynikające ze złożonego zamówienia będą rozpatrywane w drodze mediacji. Gdyby sporu nie udało rozwiązać się w drodze mediacji, wówczas spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami prawa.

 

2. Każde zamówienie regulują postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązujące w chwili zakupu towaru.

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnienie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia  01.06.2015