Reklamacje i zwroty

REKLAMACJA

 

 

Sklep stacjonarny

 

Reklamacje muszą być składane na piśmie, z wykorzystaniem formularza dostępnego w salonach Decolor, z załączeniem dowodu zakupu (paragon, faktura).

 

Sklep internetowy

 

1. Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest reklamacją Sprzedawcy i podlega wymianie lub naprawie, jeśli:

 

a) posiada wady techniczne;

 

b) lub jest niezgodny z Umową (w szczególności: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniuSprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, został Klientowi wydany w stanie niezupełnym;

 

c) lub został uszkodzony mechanicznie podczas dostawy.

 

2. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 

3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

4. Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty nastąpi na konto podane w Dokumencie Zwrotu Towaru oraz będzie wystawiona i przesłana do Klienta (za potwierdzeniem odbioru) faktura korygująca. Zwrócone też zostaną koszty wysyłki reklamowanego towaru do Sklepu, adekwatne do cen obowiązujących na rynku polskim.

 

5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, towar będzie odesłany do Klienta za pobraniem pocztowym kwoty odpowiadającej kosztom ponownej jego wysyłki.

 

6. Jeżeli towar został uszkodzony podczas dostawy, Klient zobowiązany jest przesłać protokół uszkodzenia przesyłki, spisany wraz z kurierem lub listonoszem. Klient zawsze ma prawo sprawdzić otrzymywany towar w obecności kuriera lub listonosza, a jeśli stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, powinien sporządzić odpowiedni protokół. Klient może też odmówić odebrania uszkodzonej przesyłki.

 

7. Reklamacje towaru należy składać drogą poczty elektronicznej na adres e- mail:decolor@decolor.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny   DECOLOR ul. Wschodnia 23 05-500 Chyliczki, W opisie reklamacji Klient powinien określić:

 

a) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

 

b) żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży;

 

c) imię i nazwisko Klienta oraz dane teleadresowe (adres e-mail i numer telefonu).

 

8. Reklamowany towar należy odesłać do Salonu Decolor  w ciągu 7 dni od otrzymania uszkodzonego towaru, wraz z protokołem uszkodzenia przesyłki oraz wypełnionym i podpisanym Dokumentem Zwrotu Towaru.

 

9. Zwroty i przesyłki reklamacyjne należy przesyłać na adres:  Decolor ul. Wschodnia 23 , 05-500 Chyliczki. Przesyłki dostarczone do Sprzedawcy za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia jej przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany telefonicznie, wiadomością e-mail lub listownie przez Sprzedawcę.

 

11. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta za to, że towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu Cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 

12. W przypadku zamówienia towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, mających min. zmienione wymiary, kolor, kształt lub tkaninę obiciową mają zastosowanie przepisy art. 6361, 548, 5431, 5461 Kodeksu Cywilnego.

 

 

ZWROTY

 

 

Sklep stacjonarny

 

Decolor nie przyjmuje zwrotów zamówionych towarów.

 

Sklep internetowy

 

1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu z wyłączeniem towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, mających min. zmienione wymiary, kolor, kształt lub tkaninę obiciową.

 

2. Klient nie ponosi kosztów w przypadku odstąpienia od umowy, chyba że:

 

a) dotyczy to bezpośrednich kosztów wynikających ze zwrotu rzeczy;

 

b) Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

3. Prawo do odstąpienia od umowy wyłączone jest w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy, a w szczególności:

 

a) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

c) której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

 

5. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu zostaną doręczone Klientowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania umową.

 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć również drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru formularza o odstąpieniu od Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

7. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób określony w § 7  ust. 6 Regulaminu.

 

8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.

 

9. Klient zobowiązany jest do odesłania Sprzedawcy wskazanego w oświadczeniu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia  Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego towaru w ww. terminie powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

10. Klient obowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym, tj. w stanie z chwili zawarcia umowy, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy.

 

11. Zwrot wszystkich kwot z tytułu płatności za towar i jego dostawę należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od umowy następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

12. Zwrotu należy dokonać tylko adres Decolor ul. Wschodnia 23 , 05-500 Chyliczki (z dopiskiem: „ZWROT”).

 

13. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował Klientowi, iż sam odbierze rzecz, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

14. W przypadku odstąpienia od umowy wygasają wszystkie powiązane z nią umowy dodatkowe zwarte przez Klienta jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełnione przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą.